Vedtægter

§ 1
Foreningens formål er ved afholdelse af forskellige arrangementer med prøvesmagninger at fremme interessen for og kendskabet til vin.

§ 2
Til møder og arrangementer kan der, efter forudgående vedtagelse eller efter bestyrelsens bestemmelser herom i hvert enkelt tilfælde, inviteres gæster med. Disse betaler, i lighed med foreningens medlemmer, selv for deres deltagelse i det enkelte arrangement.

§ 3
Antallet af medlemmer er det første år efter foreningens stiftelse begrænset til 30. I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling fastsætter bestyrelsen det max. antal medlemmer, der kan være i foreningen det kommende år.

§ 4
Forslag til nye medlemmer forelægges bestyrelsen.

§ 5
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på ordinær generalforsamling.  Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og en inspektør og fastsætter selv sin forretningsorden.  Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent eller når mindst 2 medlemmer begærer det. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når enten formanden eller næstformanden og yderligere 2 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens – eller fungerende formands – stemme afgørende.  Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder.

§ 7
Foreningens regnskabs- og virkeår er 1. juni til 31. maj. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret og påtegnet af bestyrelsen og revisoren. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Revisor og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august/september som første møde. Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningen. Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 2 ugers skriftlig varsel. Med indkaldelsen skal følge dagsorden. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, skiftevis med 3 medlemmer på valg i lige år og 2 medlemmer på valg i ulige år. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. juli. Alle fremmødte medlemmer har én stemme. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne af foreningen begærer det. Med indkaldelsen, der skal udsendes senest 2 uger før, skal medfølge dagsorden og en kort redegørelse.

§ 9
1.        Valg af dirigent
2.        Formandens beretning
3.        Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4.        Fastsættelse af kontingent
5.        Valg af bestyrelse
6.        Valg af revisor og én suppleant
7.        Behandling af indkomne forslag
8.        Eventuelt

§ 10
Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 11
Til opløsning af foreningen kræves ligeledes mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer samt at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.
Randers, den 25. august 2005.  Bestyrelsen:  Bernt Nielsen – Leif Bundgaard – Jens Faber – Ulrik Houlberg Iversen – Jan Jørgensen

Skriv et svar